Stanovy

I.
Základní ustanovení
Spolek byl založen členy přípravného výboru dne 28.11.2014 pod názvem: HHP Hledači historie Pardubicko z.s.
                                                            
Sídlo: Na Rybníčkách 171 Pardubice 533 01
 
Spolek vznikl v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. o sdružování občanů. Spolek je dobrovolnou nestátní, neziskovou a nepolitickou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Je oprávněn se samostatně zavazovat a nabývat práv. Je oprávněn jednat s orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami doma, i v zahraničí. Spolek má svůj samostatný účet a hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy.
Spolek nenese žádnou odpovědnost za soukromou činnost a aktivity svých členů, byť se dotýkají programu a činnosti sdružení
 
II.
Činnost spolku
Činností spolku je zejména:
·         sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek,
·         spolupracovat s příslušnými organizacemi a státními či obecními institucemi, zejména muzei a archeologickými ústavy, na záchranném archeologickém výzkumu a průzkumu, a to za pomoci detektorů kovu.
III.
Orgány spolku
Orgány spolku tvoří valná hromada, výbor a předseda.
A)  Nej­vyš­ším orgá­nem spolku je valná hromada (dále jen „VH“), schází se nejméně jednou za pět let.                                     
VH svolává předseda spolku nebo výbor spolku. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná VH, svolá předseda sdružení nebo výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní VH, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. VH přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý člen disponuje jedním hlasem; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
VH svolá předseda spolku nebo výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 
     VH zejména:
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
— volí ostatní orgány spolku a řeší spory mezi nimi
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období (kalendářní rok);
— rozhoduje o vyloučení členů;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši členských příspěvků
 
B) Výbor spolku je tříčlenný a tvoří jej předseda, tajemník a pokladník. Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti VH.
 
 
C) Předseda spolku stojí v čele spolku a je výkonným orgánem spolku. Předseda spolku jedná jménem spolku navenek; jednat jménem spolku navenek je oprávněn rovněž tajemník. Předseda spolku je odpovědný VH  a uskutečňuje usnesení VH.
IV.
Zásady členství
     Členem se může stát každý občan ČR, starší 15-ti let.
     Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví spolek interním předpisem.
     Člen má povinnost: dodržovat stanovy, platit členské příspěvky, aktivně se podílet na činnosti spolku.
     Člen má právo: účastnit se zasedání VH a hlasovat na ní, volit a být volen do orgánů spolku, být informován o všech činnostech a podílet se na nich.
V.
Majetek a hospodaření
Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.
 Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou, nebo fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
VI.
Jednání za spolek
 Jménem spolku vystupuje předseda nebo tajemník, nebo jiný, jimi pověřený člen.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
 
 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zapsání spolku.
TOPlist